sr2logo
W Goodyearze pamiętamy o rozwoju - Strony Rynku

W Goodyearze pamiętamy o rozwoju

Grupa Goodyear w swojej działalności zwraca uwagę nie tylko na rozwijanie swojego biznesu, a więc dostarczanie świetnych produktów dla kierowców na całym świecie, ale także na rozwój swoich pracowników oraz całej organizacji.

gy

Jednym z ważniejszych aspektów pracy w Grupie Goodyear jest promowanie wśród współpracowników działania w oparciu o tzw. kluczowe kompetencje. Jest to krótki zbiór zachowań określony w Planie Działań Strategicznych firmy, które są cenione przez organizację i które pozwalają współpracownikom budować swoją pozycję zarówno pod kątem rozwoju osobistego, jak
i zawodowego. Te kluczowe kompetencje są także bezpośrednio połączone z celami biznesowymi firmy i w szerszej perspektywie mają pomagać firmie w osiąganiu lepszych wyników – pracownicy posiadający lub rozwijający te kompetencje są lepiej przygotowani na wyzwania rynkowe.

Podstawą tych kompetencji jest praca w oparciu o uczciwość i etykę, która jest podkreślana na każdym kroku. W firmie regularnie prowadzone są szkolenia oraz kampanie podnoszące świadomość zasad „compliance” oraz firmowego Kodeksu Etyki Zawodowej. Kolejnym aspektem jest dbałość o tworzenie środowiska pracy, w którym współpracownicy czują się dobrze i są inspirowani do podejmowania działań. Obszar ten to nieustanna praca zarówno w sferze rozwoju kultury organizacyjnej poprzez liczne aktywności integrujące zespół, ale także praca nad rozwojem kompetencji kadry zarządzającej, która – na koniec dnia – ma największy wpływ na atmosferę i środowisko pracy w swoich zespołach. Jednocześnie, firma kładzie duży nacisk na promowanie współpracy, tak aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz otwarcie dyskutować ze współpracownikami z różnych krajów.

– Nasze kluczowe kompetencje są bardzo przydatnym drogowskazem dla naszych współpracowników. Dzięki nim możemy rozwijać swoje umiejętności i radzić sobie lepiej w codziennej pracy. A to przekłada się wprost na dalszy rozwój i wzrost naszej organizacji. Wszyscy – niezależnie od stanowiska – mamy jasno określone postawy, które powinniśmy demonstrować, aby osiągnąć wspólny sukces – mówi Edyta Górecka, dyrektor HR Europy Centralnej.
– Ważnym elementem w naszej organizacji jest także otwartość na zmiany i umiejętność szybkiego reagowania na nie. To szczególnie ważne w wymagającym i szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym – dodaje Emilia Szwaj, HR biznes partner.
Aby wzmacniać potencjał swoich współpracowników, Grupa Goodyear oferuje także szeroki dostęp do szkoleń oraz programów rozwojowych. Jedne z nich skupiają się bardziej na wsparciu danego współpracownika w rozwoju w danej roli lub zrealizowaniu danego projektu, inne skupiają się na długofalowym przygotowaniu i rozwijaniu kompetencji przywódczych w celu obejmowania kluczowych ról w organizacji. Od dłuższego czasu firma oferuje także szkolenia dedykowane konkretnym grupom współpracowników, np. dla wszystkich pracowników dywizji sprzedażowych regularnie prowadzone są szkolenia z zakresu tzw. „sales capabilities”. Jest to pakiet szkoleń produktowych, finansowych, prawnych i sprzedażowych, jak również tych rozwijających kompetencje kierownicze. Szkolenia zaplanowane są na cały rok kalendarzowy, a ich uwieńczeniem jest globalny proces certyfikacji sprzedaży, który pozwala utrzymać wiedzę wszystkich pracowników na wysokim poziomie, co jest kluczowe w pracy z klientem. Innym przykładem są np. sesje rozwijające umiejętności pracowników w zakresie zarządzania projektami lub rozwojem kompetencji przywódczych i mentorskich. Szkolenia te są prowadzone przez trenerów z całej Europy i odbywają się lokalnie lub poza granicami Polski.
Co ważniejsze, decyzja o udziale pracownika w programach rozwojowych lub szkoleniach jest zawsze związana z tzw. Indywidualnym Planem Rozwoju – każdy z pracowników Goodyeara objęty jest takim planem, określającym jego aspiracje, kompetencje i obszary wymagające dalszej pracy. Bardzo ważną rolę odgrywają tu przełożeni oraz HR biznes partnerzy, którzy najlepiej znają potencjał oraz ambicje członków zespołów i pomagają w odpowiednim ukierunkowaniu danego pracownika, aby wyniósł jak najwięcej z danego szkolenia lub programu rozwojowego.

You may also like...