sr2logo
Inwestujemy w przyszłość - Strony Rynku

Inwestujemy w przyszłość

Co we współczesnym świecie oznacza dla firmy czy grupy kapitałowej działającej w konkretnym środowisku i regionie społeczna odpowiedzialność? Zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, finansową pomoc dla potrzebujących, wspieranie i wychowanie młodzieży przez sport, a może efektywne inwestowanie w ekologię czy możliwie najwyższą neutralność ekologiczną? Dzisiaj społeczna odpowiedzialność biznesu to już nie tylko pojedyncze akcje i działania prospołeczne firm, ale całościowy system zarządzania przedsiębiorstwem w taki sposób, aby wszystkie grupy interesariuszy współpracujących z nią miały poczucie bycia razem i tworzenia wspólnych wartości dla dobra społeczności, w której ta firma funkcjonuje.

gk

W 2015 roku powstała 5-letnia strategia biznesowa Grupy Kęty, której nadrzędnym celem jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy. Równolegle przyjęta została polityka Corporate Social Responsibility uwzględniająca w ramach działalności spółki i grupy kapitałowej interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, wśród nich najważniejszą grupą są pracownicy. W Grupie Kapitałowej Kęty S.A. pracuje ponad 4 tysiące ludzi – to ogromny potencjał firmy. Firma konsekwentnie od wielu lat prowadzi szereg działań mających na celu rozwój i ochronę kapitału ludzkiego. Do grona podstawowych, wykorzystywanych narzędzi zaliczyć można m.in. dbanie o przyszłość pracowników, w tym systemy emerytalne (opłacany III filar), szczególna dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, w tym program „bezpieczna praca”, czy dodatkowa ochrona zdrowotna (karty medyczne), dbałość o rozwój pracowników, w tym systemy szkoleniowe i podnoszenia kwalifikacji. Firma stara się też aktywnie angażować i włączać pracowników do realizacji przyjętej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, czego doskonałym przykładem jest program „Razem z GRUPĄ”, gdzie połączenie wolontariatu pracowniczego ze wsparciem finansowym firmy daje wspaniałe efekty w środowisku lokalnym. Do tej pory były dwie edycje programu, w ramach których wsparcie otrzymało kilkudziesięciu partnerów, w tym lokalne szkoły, przedszkola, OSP, kluby sportowe. Kolejna trzecia edycja jest w trakcie realizacji; tym razem firma wraz z pracownikami zrealizuje 17 ekologicznych projektów. Innym ważnym elementem w działaniach społecznych firmy jest idea wychowania przez sport. Firma, angażując się w lokalne imprezy sportowe, zachęca i aktywizuje swoich pracowników, i tak: co roku Grupa Kęty Team startuje w Rodzinnych Rajdach Rowerowych, biegu charytatywnym Poland Business Run, czy zawodach narciarskich dla dzieci „Puchar REKSIA”. Filozofią firmy jest zawsze czynny udział pracowników w imprezach sportowych. Wśród wachlarza propozycji dla pracowników nie brak również oferty proekologicznej. Od 2016 roku Grupa Kęty S.A. została partnerem akcji „Sprzątamy Beskidy” i wspólnie z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim oraz chętnymi pracownikami wyruszyła na beskidzkie szlaki, łącząc wspólną integrację ze sprzątaniem gór. Jednym z elementów, które firma wykorzystuje do szeroko rozumianej edukacji, są konkursy plastyczne dla dzieci pracowników. Co roku tematyka konkursu nawiązuje do jednej z zasad Global Compact, której Grupa Kęty jest sygnatariuszem. W 2016 roku tematyka związana była z bardzo istotnym tematem praw człowieka. Do konkursu pt. „Kolorowy świat – narysuj wspólną zabawę z przyjaciółmi z innych krajów” wpłynęło ponad 900 prac. Zmotywowany, zaangażowany i stabilny pracownik to w obecnej sytuacji rynkowej największe dobro każdej organizacji, tym bardziej cieszy nas fakt zaliczenia Grupy Kęty S.A. do grona laureatów plebiscytu Solidny Pracodawca 2016.